Política de protecció de dades BLUMEPROT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) i de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, posem en el vostre coneixement que el responsable del tractament de les vostres dades és:

BLUMEPROT, S.L.L.
CIF: B65548240
Domicilio en C/ Curt, 25-25 bis, Local 5, Pol. Ind. Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar, Barcelona

D'ara endavant BLUMEPROT

1. Finalitats:

BLUMEPROT us informa que tractem les dades de caràcter personal que se'ns faciliten, per gestionar relacions contractuals, i oferir a persones interessades i clients informació sobre productes relacionats amb BLUMEPROT, en concret, informació sobre:

 • Els nostres productes,
 • Proporcionar informació dels nostres productes,
 • Per gestionar els productes comprats o serveis contractats, així com les tasques administratives derivades.
 • També podem utilitzar les vostres dades personals per a altres finalitats i, per això, us proporcionarem un avís específic en el moment de la recopilació i obtindrem el vostre consentiment quan sigui necessari.
 • Comunicar-se amb vostè, incloent-hi comunicacions promocionals i gestió de les relacions amb els clients, proveïdors, personal intern, etc.
 • Ajudar en la gestió i la millora de la nostra empresa; per exemple, per millorar els nostres productes i serveis.
 • Complir les nostres obligacions legals, i
 • Portar la comptabilitat i altres fins administratius.

Les comunicacions poden ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics. L'interessat haurà d'autoritzar l'enviament de comunicacions comercials de forma explícita, mitjançant el marcatge de les caselles corresponents, a qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades, per exemple aquells inclosos a la nostra pàgina web.

2. Dades que es tracten

Les dades a tractar per BLUMEPROT en el marc de la relació amb l'interessat i condicionat a les finalitats consentides, s'inclouen a les categories següents:

 • Dades d´identificació i de contacte, per exemple a títol enunciatiu i no limitatiu: nom, cognoms, telèfon o correu electrònic.
 • Dades d´informació comercial en funció de les indicacions rebudes.

3. Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessàries per donar resposta a la relació contractual, per donar resposta a les peticions o sol·licituds realitzades, i en qualsevol cas mentre no se sol·liciti la supressió per l'interessat, així com el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que en cada cas corresponguin d´acord amb cada tipologia de dades.

4. Destinataris als quals es comunicaran les dades

Les dades de l'interessat podran ser comunicades a:

 • A proveïdors de serveis vinculats contractualment amb BLUMEPROT com a encarregats de tractament que tractaran les vostres dades seguint estrictament les instruccions de BLUMEPROT.
 • A les autoritats competents en els casos en què hi hagi una obligació legal.

5. Legitimació per al tractament de les seves dades i temps de conservació

La base legal per gestionar la relació amb el client i altres interessats i per oferir informació sobre productes relacionats BLUMEPROT pot ser l´execució d´un contracte, o bé, el consentiment inequívoc de l´interessat en cas de no existir una relació contractual prèvia.

Les dades personals facilitades per complir les obligacions derivades de la relació contractual entre BLUMEPROT i vostè seran conservades durant tot el període de vigència de la relació contractual; i un cop acabada la relació contractual, les dades es conservaran durant el termini de prescripció de les accions que es puguin derivar de la relació mantinguda amb vostè.

Les dades personals obtingudes mitjançant el formulari de contacte es conservaran únicament pel temps necessari per atendre la sol·licitud d'informació.

No obstant això, si heu donat el vostre consentiment exprés per a l'enviament d'informació i prospecció comercial, les vostres dades seran conservades fins al moment que manifesteu la vostra voluntat de revocació d'aquest consentiment.

6. Mesures de seguretat aplicades a les dades personals de l'interessat

El tractament de les dades personals facilitades per l'interessat es durà a terme adoptant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, ús indegut, alteració i accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades i l´anàlisi de riscos efectuat.

7. Drets de l'interessat

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a BLUMEPROT estem tractant dades personals que li concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, els dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. BLUMEPROT deixarà de tractar les dades tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament, de manera que BLUMEPROT només els reservarà i utilitzarà en els casos autoritzats per la Llei.
Quan les dades es recullen en un format estructurat, els interessats podran demanar a BLUMEPROT la transmissió directa de les seves dades a altres responsables o rebre les seves dades en format electrònic, per emmagatzemar-les als dispositius propis, sense necessitat de transmetre-les a altres responsables.
L'interessat podrà exercir aquests drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@blumeprot.com, adjuntant fotocòpia del DNI o document d´identificació substitutori i indicant clarament el dret que voleu exercir. Així mateix, podrà realitzar la sol·licitud per correu postal a l'adreça indicada anteriorment.